Začetek
Občni zbor 2016
PDF
Natisni
E-pošta

Občni zbor DU Voličina 2016

V nedeljo, 6. marca 2016, je društvo upokojencev Voličina opravilo svoj 41. občni zbor. Udeležilo se ga je 170 članic in članov društva.
Vabilu so se odzvali gostje: častna podpredsednica ZDU Slovenije, gospa Slavica Golob, župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger, ravnatelj OŠ Voličina, mag. Anton Goznik, predsednica pobratenega DU Duplek gospa Marinka Čučko in predstavniki društev upokojencev ZDU Slovenskih goric.

Srečanje so s kulturnim programom popestrili Miha Košir z igranjem na harmoniko in skupina KTD Selce z zabavnim prikazom upokojenk na  računalniškem tečaju.

Uradni del, ki ga je ponovno uspešno vodil delovni predsednik, gospod Jože Rojs, je potekal v skladu s sprejetim dnevnim redom.

fotka 1

Delovno predsedstvo

Prisotni so s svojim glasovanjem soglasno potrdili zaključni račun za leto 2015 in poročilo nadzornega odbora ter podprli predloge mandatno volilne komisije. Soglasno so sprejeli predlog finančnega načrta in predlog programa dela za leto 2016.

Poročilo o opravljenem delu v letu 2015 je podal predsednik društva, gospod Stanko Kranvogel.

Skrajšana različica poročila
UO je imel v obdobju med 40. in 41. občnim zborom 6 sej. Na sejah so bili prisotni tudi predsednik NO, predsednica častnega razsodišča, koordinatorka programa Starejši za starejše in vodje sekcij, ki so sproti poročali o izvajanju svojih dejavnosti.
Ob koncu leta 2015 je imelo društvo skupaj 471 članov , 179 moških in 292 žensk. V lanskem letu je umrlo 9 članov, na novo se jih je vključilo 19, 1 član je izstopil iz društva.
Dohodki društva so bili članarine članic in članov, prostovoljni prispevki za koledarje in 700 evrov, ki jih ZDUS nakaže društvu strogo namensko za delovanje programa Starejši za starejše. Občina Lenart je društvu nakazala 250 evrov, za kar se zahvaljujemo.

Od septembra 2008 uspešno deluje program  Starejši za starejše, ki ga vodi koordinatorka, gospa Irena Hadžiselimovič, njena pomočnica je gospa Milena Rožmarin.
Na območju, za katerega je zadolženo naše društvo, je bilo v lanskem letu 383 ljudi starejših od 69 let, ki so jih prostovoljke in prostovoljca obiskali 607 krat, kar pomeni 158 % načrtovanih obiskov. 77 osebam so neposredno pomagali v obliki dostave hrane, dostave iz trgovine, pomoči pri osnovnih osebnih opravilih, prevozov k zdravniku in drugo. Starejši se pogosto razveselijo že samega obiska in druženja, še posebej, če so sami in osamljeni.

fotka2

Prostovoljke in prostovoljca

Krajanki , ki je živela v izredno slabih razmerah, je bila ob pomoči občine Lenart, Centra za socialno delo, krajevne organizacije RK, domače Karitas in posameznikov ter ob močnem prizadevanju in organiziranju del, ki sta jih vodila zakonca Hadžiselimovič, obnovljena soba in kopalnica. Za ves napor in vso opravljeno prostovoljno delo, ki sta ga vložila, se jima iskreno zahvaljujemo.

Med krajani se večkrat sliši negodovanje, da nekaterih, pomoči potrebnih, prostovoljci ne obiščejo. Pomembno je ponovno poudariti: krajanov, ki ob prvem obisku ne želijo podpisati pristopne izjave za sodelovanje v projektu, prostovoljke in prostovoljci ne smejo obiskovati in jim torej v sklopu tega programa ne morejo pomagati.

Prostovoljke in prostovoljca so se redno udeleževali izobraževanj in srečanj prostovoljcev, ki jih zanje organizira ZDUS. Razen tega se redno, enkrat mesečno, sestajajo in izmenjujejo izkušnje, poročajo o posebnostih, ki jih prepoznajo med svojimi obiski pri starejših na svojih terenih.


fotka 3
Na delovnem sestanku.

Za svoje nesebično in humano delo s starejšimi prostovoljke in prostovoljca ne prejemajo nobenega plačila.

V lanskem letu je bil izveden nakupovalni izlet na Madžarsko in romarski izlet k Mariji Bistrici na Hrvaškem.
Piknika se je udeležilo 160 članic in članov društva.
Srečanje upokojencev društev ZDU Slovenskih goric je bilo v Cerkvenjaku. Sodelovali smo tudi pri srečelovu.
S članicami in člani našega pobratenega društva iz Dupleka  smo se srečevali skozi vse leto ob različnih prireditvah pri nas in v Dupleku.
V juniju in v novembru sta bili organizirani letovanji v hotelu Delfin v Izoli za članice in člane ZDU Slovenskih goric. Organizatorka letovanj za Zvezo je gospa Anica Šešerko.
Decembra so se 103 članice in člani društva zbrali na veselem silvestrovanju.
Kolesarjenje po poteh krajevne skupnosti je bilo organizirano za vsa društva, ki so vključena v ZDU Slovenskih goric. Naši kolesarji so se udeležili vseh kolesarskih prireditev, ki jih organizirajo ostala društva v Zvezi. Sekcijo vodi gospod Janez Bračič.
Strelsko sekcijo vsa leta vodi gospod Jože Rojs. Aktivnih je pet žensk in sedem moških. Obe ekipi sta tekmovali v strelski ligi ZDU Slovenskih goric. Ženska ekipa je osvojila prvo, moška pa peto mesto. Obe ekipi sta uspešno tekmovali na turnirjih pri društvih v Zvezi in v Dupleku, Pesnici in Mariboru.
Kegljaška sekcija, ki jo vodi gospa Milena Štuklek deluje z moško in žensko ekipo. Tekmovali so na več turnirjih, ki jih prirejajo društva Zgornje podravske pokrajinske zveze. Junija sta ekipi na svojem igrišču v Selcih pripravili prijateljsko srečanje z moško in žensko ekipo iz Destrnika.
Šahovsko in kartaško sekcijo vodi gospod Andrej Ulbl. Ekipa in posamezni člani šahovske sekcije se že ponašajo z nekaterimi najboljšimi dosežki na tekmovanjih. Tudi igralci kart so se udeležili tekmovanj, ki jih organizira Zveza ali posamezna društva in dosegli vzpodbudne rezultate.
Telovadba za ženske je bila organizirana tudi v minulem letu. Prizadevno in domiselno jo vodi gospa Slavica Vogrin ob pomoči gospe Milene Rožmarin. Obiskuje jo več kot 30 žensk, vsak ponedeljek med 17.30 in 18.30 v telovadnici OŠ Voličina.

fotka 4a

Vaje za razgibavanje

Spletno stran društva z objavljanjem dogodkov, prireditev in fotografij ureja gospa Milena Štuklek.
V mesecu avgustu je društvo v sklopu praznovanja občinskega praznika v Lovrencu na Pohorju izvedlo odmevni celovečerni program. Sodelovali so dramska skupina KTD Selce, ki jo vodi gospa Julijana Bračič, pevci ljudskih pesmi KTD Selce, pevke ljudskih pesmi DU Lenart, Slovensko goriški glasovi, vokalna skupina Vogrin, Eva Kurnik in Miha Košir.
Spoštovane stanovske kolegice in kolegi, skupaj z vami in izvoljenimi organi smo uresničili lanski program. Trudimo se, da v okviru možnosti, ki jih imamo, načrtujemo različne dejavnosti, da bi lahko vsakdo od vas našel nekaj zase. Vsem novim članom želim dobro počutje z željo, da bi se čim bolj uspešno in aktivno vključili v delo društva.
Zahvala Restavraciji Kmetič, ki nas vedno prijazno sprejme in dobro pogosti, zahvala našim muzikantom, ki nam s prijetnimi vižami nabrusijo pete.

V razpravi po poročilih so sodelovali povabljeni gostje. Pohvalili so aktivnost društva in zaželeli dobro delo in medsebojno sodelovanje tudi v bodoče. Gospod župan, magister Janez Kramberger pa je podal tudi nekaj pomembnih informacij o v zvezi z zdravstvom in koncesijami v zdravstvu ter spregovoril o aktualnih dogodkih okrog Črnega lesa.

fotka 5

Mag. Janez Kramberger med razpravo.

Pojasnila k sprejetim predlogom mandatno volilne komisije.
Mandatno volilna komisija podaja predloga za razrešitev blagajničarke gospe Lojzke TUŠ in tajnice, gospe Anice ŠEŠERKO ter predlog za razrešitev člana NO gospoda Vinka VRABLA.

Gospe, Lojzka TUŠ, blagajničarka društva, in Anica ŠEŠERKO, tajnica društva, sta izrazili vsaka svojo željo, da bi prenehali opravljati deli blagajničarke in tajnice. Upravni odbor je na svoji 18. seji, 29. januarja 2016, sprejel sklep, da se njuni želji upoštevata in se na današnjem občnem zboru (6. marec 2016) poda predlog o razrešitvi. Obe sta s svojim vestnim delom, vsaka na svojem delovnem področju v društvu, pustili globoko pozitivno sled.
Še vedno pa sta pripravljeni nadaljevati z delom kot poverjenici za stike s članicami in člani na svojih področjih in kot prostovoljki v projektu Starejši za starejše.

Gospa Lojzka TUŠ je članica društva upokojencev Voličina od 1. januarja 1990.
Takoj po vstopu v društvo je sprejela delo blagajničarke in do danes vzorno vodila blagajno ter skrbela za racionalno porabo skromnih društvenih sredstev. Pomembno je njeno aktivno sodelovanje pri organiziranju dejavnosti, ki so povezane s porabo denarnih sredstev iz društvene blagajne.
Za svoje vsestransko delo v društvu je prejela več priznanj: leta 2006 društveno priznanje, leta 2003 Priznanje ZDU Slovenskih goric, leta 2013 Priznanje ZDU Slovenije in nazadnje, v lanskem letu Malo plaketo ZDU Slovenije.
Za njeno aktivno in vestno dolgoletno vodenje blagajniških poslov ji izrekamo iskreno zahvalo.
Gospa Anica ŠEŠERKO je članica društva upokojencev Voličina od 1. januarja 1996.
Samostojno delo tajnice društva je prevzela leta 2005, pred tem pa je veliko pomagala takratnemu tajniku, gospodu Francu Ploju, ker je bilo potrebno v delo uvajati nove tehnologije, računalnik, tiskalnik.
Za svoje vestno delo, bila je tudi podpredsednica društva, je prejela društveno priznanje leta 2003 in Priznanje ZDU Slovenskih goric leta 2008.
Iskreno se ji zahvaljujemo za redno in skrbno vodeno pisarniško poslovanje.

fotka 6

Prejemnici zahvale

Gospod Vinko VRABL je bil od leta 2005 predsednik, od leta 2013 pa je član nadzornega odbora. Vsa leta je svoje delo na tem področju opravljal vestno in odgovorno. Zadnje leto sta ga poškodba in bolezen vodila v bivanje v domu za starejše v Lenartu, kar ovira njegovo redno delovanje v nadzornem odboru.
UO je na svoji 19. seji, 26. februarja 2016, sprejel sklep, da občnemu zboru predlaga razrešitev gospoda Vinka VRABLA s te funkcije.

Mandatno volilna komisija je po predhodnem pogovoru s kandidatkami občnemu zboru predlagala:
za blagajničarko gospo Darjo Fekonja,
za tajnico gospo Liziko Trstenjak,
za članico nadzornega odbora gospo Slavico Vogrin.
Vse tri predlagane kandidatke so pri glasovanju dobile soglasno podporo.

Pri zadnji točki dnevnega reda pa še prijetno srečanje. Med obema občnima zboroma so praznovali zlato poroko Anica in Franček Šešerko, Lojzka in Franc Rojko, Jožica in Jože Dajčman, Anton in Erika Kocbek, Tončka in Franček Kocbek, Marija in Anton Vašl ter Justina in Leopold Murko. Vsem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko prijetnih skupnih let.

fotka 7

Prisotni slavljenci.

Na občnem zboru je bila prisotnim predstavljena peticija, ki jo je pripravila ZDUS za ohranitev javnega zdravstvenega sistema.
Zahteve:
1. Obdržati in razvijati moramo javni zdravstveni sistem.
2. S sredstvi za financiranje javnega zdravstvenega sistema mora upravljati samo ena zavarovalnica.
3. Javno zdravstveni zavodi morajo ostati neprofitni, njihovo upravljanje mora biti odgovorno in gospodarno.
4. Koncesijska dejavnost kot zasebna dejavnost znotraj javnega zdravstvenega sistema mora biti zakonsko ustrezno urejena.
5. Javni in zasebni zdravstveni sistem morata biti ločena.
6. Krepitev zdravja in nadgradnja preventivnih programov ter programov aktivnega in zdravega staranja morajo postati prednostne naloge.
7. Zdravstveno oskrbo in zdravstvene dejavnosti moramo optimizirati s posebnim poudarkom na krepitvi primarnega zdravstvenega varstva.

Peticijo je s svojim podpisom podprlo 151 prisotnih.

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji