Začetek
Občni zbor, marec 2013
PDF
Natisni
E-pošta

Društvo upokojencev Voličina je 10. marca 2013 opravilo svoj 38. občni zbor.  Udeležilo se ga je več kot 180 članic in članov društva in številni vabljeni gostje. 

Po uvodnem kratkem kulturnem programu, ki ga je s svojim petjem obogatila družina Vogrin, je potekal uradni del srečanja po sprejetem dnevnem redu. Prisotni članice in člani društva so potrdili poročilo predsednika o delu in zaključni račun za preteklo ter sprejeli program dela in finančni načrt za naslednje leto. Prisotni gostje so v svojih razpravah po poročilih pozitivno in pohvalno ocenili delo društva. Sprejet je bil predlog o spremembah v organih društva. Dvema zakonskima paroma je bilo izrečeno iskreno voščilo ob njuni zlati poroki.

Z dovoljenjem predsednika društva, gospoda Stanka Kranvogla, objavljamo povzetek in priredbo njegovega poročila o opravljenem delu v letu 2012.

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, kolegice in kolegi upokojenci spoštovani cenjeni gostje.

Čas v katerem živimo nam upokojencem ni naklonjen. Večkrat imamo občutek, da smo naši družbi in tudi vladi kot nebodigatreba, kot nekdo, ki samo jemlje in prazni državno in pokojninsko blagajno in nič ne daje, da smo za prej omenjene samo nepotreben strošek. Vsi tisti, ki tako razmišljajo, pa verjetno zavestno pozabljajo, da smo veliko večino vsega, kar danes imamo ustvarili mi, ki smo vestno in odgovorno delali 35 ali 40 let, velikokrat v izredno težkih delovnih pogojih. Naš cilj ni bil pohlep po dobičku in zaslužkarstvu, ampak vlaganje v razvoj in odpiranju novih delovnih mest, prav tega pa danes manjka. Upokojenci smo poleg nezaposlenih najbolj ogrožen in obubožan sloj prebivalstva. Pokojnine so male, cene življenjskih potrebščin pa vsak dan višje. Pokojnine se ne usklajujejo z rastjo plač, niti z rastjo življenjskih stroškov. Reforme, ki jih pripravlja vlada na zdravstvenem in drugih področjih bodo nedvomno ponovno udarile po naših žepih in tako še bolj osiromašile naš življenjski standard in še znižale sedaj veljavne standarde. Zaradi vseh navedenih razlogov in še vrsto drugih mora biti naš glas slišen na vseh področjih družbenega življenja, zaradi tega smo povezani v Zvezo upokojencev Slovenskih goric in našo krovno Zvezo v Ljubljani. Osebno si želim tesnejšega sodelovanja med našo Zvezo in med stranko DESUS, tako bi lahko bil naš skupni nastop in glas mnogo bolj slišan in upoštevan, sedaj pa imam občutek, da vsaka stran vleče »voz« na svojo stran in da se o bistvenih stvareh ne moreta poenotiti.

fotka 1-1

V lanskem aprilu smo na 37. občnem zboru sprejeli bogat in obširen program dela, ki smo ga  s pomočjo UO, poverjenikov, prostovoljcev in vodji sekcij uspešno izvedli. Sam sem delo usklajeval, skrbel za odprt dialog in za dobre medsebojne odnose.

Delo na terenu med našimi člani je v teh težkih in kriznih časih zahtevno in odgovorno. Marsikdaj je potrebno kakšno besedo preslišati, predvsem pa znati poslušati. To je našim odbornikom, poverjenikom in prostovoljcem uspelo.

31. 12. 2012 je imelo društvo 472 članov, od tega 205 moških in 267 žensk. V lanskem letu je umrlo 16 članov, 18 jih je izstopilo, na novo pa se je vključilo 17 članov.

Upravni odbor je imel med 37. in 38. občnim zborom osem rednih sej, tematika, ki je bila na sejah obravnavana je razvidna iz zapisnikov. Na vseh sejah in okroglih mizah  naše zveze smo bili prisotni in aktivni. Delo vseh naših izvoljenih organov je potekalo normalno in po sprejetem programu. Častno razsodišče, ki ga vodi Silva Šuman se med obema občnima zboroma ni sestalo, ker ni bilo kršitev društvenih Pravil in Pravilnikov.

V knjigo sprejete pošte je 111 vpisov.

   fotka 2-1

V našem društvu od septembra 2010 uspešno deluje program »Starejši za starejše«, ki ga vodi koordinatorka Irena Hadžiselimović. Na območju, ki ga pokriva naše društvo je bilo v lanskem letu 369 ljudi starejših od 69 let, kar je okrog 15 % vseh prebivalcev naše KS. V projekt je vključenih 364 ljudi. V lanskem letu je bilo 27 prvih obiskov, vseh ponovnih obiskov pa 464, kar je okrog 134 % načrtovanih obiskov. Pomagali smo pri prevozu k zdravniku, pri nakupih, pri pravnih nasvetih in še na drugih področjih. Udeležili smo se tudi raznih izobraževanj, srečanja prostovoljcev, ki je bilo na Zg. Velki. V oktobru smo imeli zanimivo predavanje o demenci in nasilju nad starejšimi, ki so se ga udeležili tudi člani DU Benedikt in Sv. Trojica, v januarju letos pa smo imeli predavanje o demenci in o preprečevanju in možnostih zdravljenja demence. Koordinatorki, prostovoljkam in prostovoljcu se za njihovo nesebično in uspešno delo iskreno zahvaljujem.  

 fotka 3-1

Ob koncu leta naši odborniki in poverjeniki obiščejo naše člane, ki so stari nad 80 let in jim skupno s krajevnim rdečim križem tudi obdarimo. Lani jih je bilo 117. Vsakega našega člana, ki je star nad 90 let obiščemo za njegov rojstni dan in mu izročimo skromno darilo. Sodelovali smo na srečanju starejših bolnih in onemoglih, ki ga skupaj s Karitasom in Rdečim križem vsako leto organizira naša župnija.

  fotka 4-1

Vse prireditve, ki jih je društvo organiziralo so bile dobro obiskane.

Opravili smo nakupovalni izleta na Madžarsko.

Piknika v mesecu juliju se je udeležilo 117 naših članic in članov.

Izlet v Avstrijo, na Schlosberg, Gradec in Vulkanland je lepo uspel. 

  fotka 5-1

Kolesarjenje po naši KS smo organizirali za vsa društva, ki so vključena v ZDU Slov. Gorice.

V avgustu smo bili prisotni na srečanju upokojencev Slov. goric na Poleni. Tudi tokrat je naše društvo pripravilo srečelov ob udeležbi vseh društev, ki so vključena v našo domačo zvezo. S pripravo in izvedbo srečelova je veliko dela.

8. septembra smo imeli romarski izlet na Sveto goro in Kostanjevico pri Novi gorici.

V lanskem letu je bilo organizirano letovanje za naše člane, ki so včlanjeni v našo domačo zvezo v hotelo Delfin v Izoli in sicer v juniju in novembru, gonilna sila pri tem zahtevnem projektu je naša tajnica ga. Anica Šešerko.

S člani našega  pobratenega društva iz Dupleka smo se srečali dvakrat, enkrat pri nas v Voličini in enkrat pri njih v Dupleku. Kot pomoč za odpravo posledic poplave, ki jim je uničila vso računalniško opremo, in skupne prostore pri ribniku smo jih darovali 500 evrov.

28. decembra je naše društvo organiziralo  silvestrovanje, ki se ga je udeležilo 98 članic in članov društva.

  fotka 6-1

V društvu uspešno deluje več rekreativnih sekcij.

Strelsko sekcijo vodi Jože Rojs, v sekciji je aktivnih 13 članic in članov., Strelke in strelci so skupno osvojili 10 pokalov. Obe ekipi sta sodelovali v strelski ligi ZDU Slov. goric v katero je vključenih 6 moških in 5 ženskih ekip. Ženska ekipa je dosegla 2., moška pa 4. mesto. Ekipi sta uspešno tekmovali še v Dupleku, Pesnici in Mariboru.

Kegljaško sekcijo vodi Andrej Šuman, oziroma Milena Štuklek, v sekciji deluje 16 članic in članov, ki trenirajo dvakrat tedensko na kegljišču v Selcih. Lani so se udeležili 9 srečanj, ki so jih organizirala društva upokojencev podravske regije. Ob praznovanju KS Voličina so kegljačice in kegljači organizirali turnir za posameznike, ki pa ni doživel pričakovanega odziva med krajani.  Na pobudo društev upokojencev Zgornje podravske regije so naši kegljači zbrali 96 evrov prostovoljnih prispevkov in jih podarili kegljačem Dupleka, ki jim je poplava uničila kegljišče.

Šahovsko in kartarsko sekcijo vodi Bruno Dvoršak. Vsaki prvi četrtek v mesecu je v prostorih našega društva od 16. ure dalje možno igranje šaha, od decembra do marca pa igranje kart vsaki četrtek od 15. ure dalje. Krona treningov so tekme, ki jih organizira ZDU Slov. gorice, na katerih sodeluje vseh sedem društev, ki so vključena v zvezo. Spomladi iščejo najboljšega šahista, v jesenskem delu tekmovanja pa najboljšo ekipo med društvi. Ekipa in posamezni člani naše šahovske sekcije se že ponašajo z nekaj najboljšimi dosežki na omenjenih tekmovanjih. Tudi igralci kart se udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira zveza ali posamezna društva, njihovi rezultati so vzpodbudni.

Naše društvo ima tudi svojo spletno stran, kjer so objavljeni posamezni dogodki, prireditve in tudi fotografije s posameznih prireditev.

  fotka 7-1

Oktobra se je društvo odzvalo na pobudo šole v Voličini in sodelovalo pri njihovem projektu o medgeneracijskem sodelovanju. V treh zaporednih dneh so upokojenke skupinam otrok od tretjega do devetega razreda posredovale nekaj svojega znanja ročnih del in kuhanja. Pri ročnih delih so pri spoznavanju osnov vezenja s križci pomagale gospe Anica Žižek, Anica Šešerko, Lojzka Rožman in Tatjana Pivec, v kuhinji pri pripravi raznih sladic pa gospe Fanika Hubernik, Zofka Rojs, Daniela Gantar in Milena Štuklek. Sodeč po odzivih iz šole so bili zadovoljni otroci in sodelujoče učiteljice, za upokojenke pa je bila to prav tako prijetna izkušnja.

  fotka 8-1

Spoštovane stanovske kolegice in kolegi, skupaj z vami in izvoljenimi organi smo uresničili naš lanski program. Vsem skupaj in vsakemu posebej  se zahvalim za vse, kar ste dobrega storili za ugled in dobrobit našega društva. HVALA VAM. Zahvala gre tudi našemu predsedniku in tajniku naše zveze, ki nas pri delu vzpodbujata, bodrita in nam dajeta novega zagona. Hvala tudi Restavraciji Kmetič, ki nas vedno prijazno sprejme in dobro postreže ter tako prida svoj delež k dobremu in veselemu razpoloženju. Nazadnje se zahvaljujem tudi našim muzikantom, ki nam s prijetnimi vižami nabrusijo pete.

Vsem našim novim članicam in članom želim prijetno počutje, z željo, da se čim bolj uspešno vključite v delo društva in tako obogatite svoje upokojenske dneve.

 Stanko Kranvogel

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji